Αλλαγές Τιμολογίου Εργασιών για Νομικά Πρόσωπα, Ατομικές Επιχειρήσεις και Ιδιώτες και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για τις χρηματοδοτήσεις

15 Αυγούστου 2017

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ακόλουθες αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν όσον αφορά το Τιμολόγιο Φυσικών και Νομικών προσώπων καθώς και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για τις χρηματοδοτήσεις:

1. Νέος λογαριασμός, FlexSave, για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις από την 15/08/2017:

Με το άνοιγμα ενός λογαριασμού τρεχούμενου/όψεως, επιπροσθέτως με την χρεωστική κάρτα και το Internet Banking, σε όλους τους πελάτες παρέχεται και λογαριασμός FlexSave, με τους ακόλουθους όρους:

         Επιτόκιο: 0.35% για Ιδιώτες και 0.25% για Επιχειρήσεις

         Νόμισμα: Ευρώ (EUR)

         Χωρίς χρέωση ανοίγματος ή μηνιαίας συντήρησης

         Χωρίς ελάχιστο υπόλοιπο ή συγκεκριμένη διάρκεια

Με το νέο λογαριασμό FlexSave, μπορείτε να διαχειρίζεστε τα κεφάλαια σας πιο αποτελεσματικά και εντελώς ελεύθερα. Όλοι οι πελάτες μπορούν να κάνουν αίτηση για λογαριασμό FlexSave μέσω του Internet banking του λογαριασμού τους.

Οι Αποταμιευτικοί λογαριασμοί δε θα προσφέρονται πλέον.

2. Οι όροι για τις προθεσμιακές καταθέσεις των Φυσικών και Νομικών προσώπων θα έχουν ως ακολούθως από την 15/08/2017:

       Η εξάμηνη προθεσμιακή κατάθεση σε EUR/USD για Ιδιώτες δε θα προσφέρεται πλέον. Από 15.08.2017, όλες οι εξάμηνες προθεσμιακές καταθέσεις θα μετατραπούν σε δωδεκάμηνες, στο αντίστοιχο νόμισμα, με την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης.

       Οι προθεσμιακές καταθέσεις για Ιδιώτες θα προσφέρονται με τις λήξεις 12, 18, 24 και 36 μηνών με τα ακόλουθα επιτόκια:

Νόμισμα

12 μήνες

18 μήνες

24 months

36 months

 EUR / USD

0.50%

0.55%

0.60%

0.70%

 

 

 

         Οι προθεσμιακές καταθέσεις για Επιχειρήσεις θα προσφέρονται με τις λήξεις 12, 18, 24 και 36 μηνών με τα ακόλουθα επιτόκια: 

Νόμισμα

12 μήνες

18 μήνες

24 months

36 months

 EUR / USD

0.30%

0.35%

0.40%

0.50%

 

 

 

3. Το μηνιαίο τέλος τήρησης λογαριασμού όψεως θα αλλάξει σε 12.50 ευρώ από 15/10/2017Τα παραπάνω επιτόκια θα ισχύουν από την 15/08/2017 για όλες τις νέες προθεσμιακές καταθέσεις που θα ανοίγονται. Για όλους τους υπάρχοντες λογαριασμούς, οι αλλαγές θα ισχύσουν από την ημερομηνία της πρώτης λήξης ή απόδοσης του τόκου μετά τις 15/08/2017. Για του πελάτες χωρίς λογαριασμό τρεχούμενο/όψεως με χρεωστική κάρτα και Internet Banking δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στα τρέχοντα επιτόκιά τους.

4. Η χρέωση για τα εξερχόμενα διεθνή εμβάσματα σε χώρες της Ε.Ε. (SEPA) θα αλλάξει σε 5 ευρώ από 15/10/2017 για εταιρείες με μέσο ημερήσιο υπόλοιπο στο λογαριασμό τους σε μηνιαία βάση κάτω από 10 000 ευρώ και/ή χωρίς εισερχόμενα εμβάσματα από πελάτες και συνεργάτες.

5. Η χρέωση επεξεργασίας αιτήματος χορήγησης δανείου, το τέλος Εκταμίευσης δανείου και το τέλος Διαχείρισης δανείου θα αλλάξουν από την 15/08/2017 για τις νέες δανειακές συμβάσεις.

6. Χρέωση για άπαξ αύξηση του ορίου ανάληψης μετρητών μέσω της χρεωστικής κάρτας θα υπάρχει από την 15/08/2017 ως ακολούθως:

         Όριο ανάληψης ≤ EUR 10 000 – EUR 100

         Όριο ανάληψης > EUR 10 000 – EUR 500

7. Δύο κατηγορίες τρεχούμενων λογαριασμών θα προσφέρονται για τους Ιδιώτες από την 15/08/2017 – Ενεργητικός λογαριασμός όψεως και Παθητικός λογαριασμός όψεως που θα περιλαμβάνουν δωρεάν τραπεζικές υπηρεσίες. Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των ήδη υπαρχόντων πελατών θα μετατραπούν σε  Ενεργητικούς λογαριασμούς από την 15/10/2017.

Το Τιμολόγιο Εργασιών για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τις Χρηματοδοτήσεις θα ισχύσουν από την 15/08/2017.

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης