Δελτίο Επιτοκίων

Ετήσια επιτόκια για Αποταμιευτικούς λογαριασμούς


 

Συνάλλαγμα  Ελάχιστο υπόλοιπο Επιτόκιο
EUR 1 000 0.05%  

Ετήσια επιτόκια για σταθερές προθεσμιακές καταθέσεις

 

Συνάλλαγμα  Ελάχιστο υπόλοιπο 6 μήνες 12 μήνες
EUR 5 000 0.15%  0.35% 
USD 5 000 0.15%  0.35% 


Επιτόκιο σε περίπτωση πρόωρης ανάληψης: Επιτόκιο – 0,00%
 

 

Τρεχούμενοι λογαριασμοί: Επιτόκιο – 0,00%, Ελάχιστο υπόλοιπο– EUR/USD 500.

 

Όλα τα επιτόκια είναι σε ετήσια βάση και υπολογίζονται στη βάση των 365/360 ημερών