Ετήσιες Εκθέσεις

Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση της ProCredit Holding

          
 2017 (5.0 MB)  2016 (6.6 MB)  2015 (2.5 MB)  2014 (2.5 MB)  2013 (4.3 MB)  

Ετήσιες Εκθέσεις για τα τελευταία χρόνια. Οι εκθέσεις είναι σε μορφή PDF.

   Annual Report 2013 Annual Report 2013 
 2017 (12.9 MB)  2016 (5.6 MB)  2015 (6.9 MB)  2014 (1.1 MB)  2013 (7.7 MB)  

Συνοπτική εκδοχή των Ετήσιων Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Διαχείρισης της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD.

Τα έγγραφα έχουν μεταφραστεί από τη βουλγαρική στην ελληνική.

      
2017 (2 MB) 2016 (2 MB) 2015 (1 MB)  

Ετήσια Έκθεση των Ελεγκτών της ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 50 δ Ν. 2190/1920.

           
 2017 (2.5 MB)  2016 (577 KB)  2015 (785 KB)