Υποβολή στοιχείων από την ProCredit Bank, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ν. 4428/2016

21 Ιουνίου 2017

Αγαπητοί Πελάτες,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ν. 4428/2016 (ΕτΚ Α’ 190/2016) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής», η ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης συλλέγει και αποστέλλει χρηματοοικονομικές πληροφορίες στις φορολογικές αρχές για το σκοπό της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Η Τράπεζα υποχρεούται να υποβάλει πληροφορίες σύμφωνα με τις ακόλουθες Συμφωνίες:

  1. Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ): Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS – Common Reporting Standard).
  2. Διμερής Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του Νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι πληροφορίες πελατών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Ι «Γενικές Απαιτήσεις Υποβολής Στοιχείων» του Ν. 4428/2016, στις οποίες εμπεριέχονται και προσωπικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων το υπόλοιπο λογαριασμών και εισερχόμενες συναλλαγές στους λογαριασμούς, δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής, όπως ορίζει ο ως άνω Νόμος, και οι πληροφορίες αυτές να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο ο πελάτης διατηρεί τη φορολογική κατοικία/έδρα του.

Με την ιδιότητα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο οφείλει να υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες, η ProCredit Bank εφαρμόζει διαδικασίες για την πληρότητα των φακέλων των πελατών της, υπαρχόντων και μελλοντικών. Προϋπόθεση αυτού αποτελεί η συλλογή πρόσθετων στοιχείων, εφόσον ελλείπουν, σχετικά με τους κατόχους λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των τελικών πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων. Προς το σκοπό αυτό, ενδεχομένως να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες/έγγραφα, ώστε να δηλωθεί ορθώς η φορολογική σας κατοικία/έδρα, σε συμμόρφωση με τον προαναφερθέντα Νόμο.

Βάσει των ανωτέρω, επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να μας υποβάλετε πλήρως και λεπτομερώς τις πληροφορίες σχετικά με εσάς ή/και τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπείτε, Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα έχουμε την πλήρη εικόνα σχετικά με τους υπάρχοντες και νέους λογαριασμούς. Υπενθυμίζουμε πως η μη συμμόρφωση με τους ανωτέρω κανόνες μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη αίτησης ανοίγματος νέου λογαριασμού ή διακοπής υπάρχουσας συνεργασίας με την Τράπεζα.

 

Με εκτίμηση,

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης