Η τράπεζα ProCredit και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) επεκτείνουν την υποστήριξή τους στις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

12 Ιανουαρίου 2021

Η τράπεζα ProCredit και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) προχώρησαν στην υπογραφή νέας σύμβασης εγγύησης, χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο Επενδύσεων (ESIF) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ERDF) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020 και τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων.

Η τράπεζα ProCredit και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) συνεργάζονται τα τελευταία 10 χρόνια και η στενή σχέση συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει μας δίνει την ευκαιρία να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους καθώς και στη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας.

 

Η συγκεκριμένη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) θα επιτρέψει στην τράπεζα ProCredit να υποστηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελλάδας, όπως Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Απώτερος στόχος είναι η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές. Ο στόχος είναι η χρηματοδότηση τόσο επενδυτικών πλάνων όσο και αναγκών σε κεφαλαια κίνησης ύψους κατ’ελάχιστον 70 εκατομμυρίων ευρώ σε τουλάχιστον 200 εταιρείες, με σημαντικά πιο ευνοϊκές συνθήκες εξασφάλισης καθώς και προνομιακό επιτόκιο.

Η κυρία Kameliya Mineva, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστική Διευθύντρια της τράπεζας Procredit δήλωσε: «Η τράπεζα Procredit υπήρξε σημαντικός συνεργάτης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα από την αρχή της λειτουργίας της το 2015. Η τράπεζα έχει ήδη υποστηρίξει περίπου 600 ελληνικές εταιρείες με χρηματοδοτήσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) σε συνδυασμό με την εμπειρία μας θα ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειές μας να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αναβάθμιση και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Η πρόσβαση σε τέτοιου είδους χρηματοδότηση σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές αποτελεί βασική προϋπόθεση για να επιτρέψει σε αυτές τις επιχειρήσεις να επενδύσουν, να αναπτύξουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, καθώς και να συμβάλουν στη διατήρηση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ».