Χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η χορήγηση δανείων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ΜΜΕ. Η χρηματοδότηση ΕΣΠΑ χορηγείται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους - χαμηλότερα επιτόκια, λιγότερες απαιτήσεις εξασφάλισης και τέλη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μερικώς μη επιστρεπτέα επιδότηση. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία να αναπτύξεις την επιχείρησή σου. Ο δικός σου Σύμβουλος Επιχειρήσεων της ProCredit Bank θα σε καθοδηγήσει, προκειμένου να επιλέξεις τον τύπο χρηματοδότησης που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σου.

ESIF EAFRD

Το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές.

Η χρηματοδοτική στήριξη παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Ο σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή/και των επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Αυτή η σύμβαση χρηματοδότησης επωφελείται από την εγγύηση που χορηγείται από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτείται από παρεχόμενα κεφάλαια του Ελληνικού κράτους, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση γεωργών, κτηνοτρόφων και μεταποιητικών επιχειρήσεων, σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους ώστε να αναπτύξουν τις εκμεταλλεύσεις ή τις επιχειρήσεις τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.

Η δανειακή διευκόλυνση προορίζεται να υποστηρίξει τις επενδύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες δύο δράσεις:

      4.1.4 Υποστήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων)

      4.2.4 Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων (επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με τα τελικά προϊόντα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι). 

 


Το δάνειο χρηματοδοτεί επιλέξιμες επενδύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΓΤΑΑ και των εκτελεστικών πράξεών του. Πιο συγκεκριμένα:

•Δαπάνες αγοράς υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων

•Το κεφάλαιο κίνησης περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο του επενδυτικού έργου, για ποσό που δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ή το 30% του συνολικού ποσού των επιλέξιμων δαπανών για την επένδυση, όποιο ποσό από τα δύο είναι υψηλότερο.


Ο σκοπός της δανειακής διευκόλυνσης είναι να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα, οι οποίες επενδύουν στις δραστηριότητές τους, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες βιωσιμότητας και ανάπτυξης των γεωργικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα μέσω άμεσων οικονομικών οφελών στις απαιτήσεις εμπράγματης ασφάλειας και στο επιτόκιο:

Ποσό   10.000 - 5.000.000
ευρώΔιάρκεια δανείου   1-15 έτη
Επιτόκιο   προνομιακό επιτόκιο
Αμοιβή   σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της τράπεζας για νομικά πρόσωπα
Εμπράγματες ασφάλειες   απαιτείται 50% χαμηλότερη εμπράγματη ασφάλεια

Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.Υπόβαλλε ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση www.ependysis.gr και καταχώρισε την ProCredit Bank ως συνεργαζόμενη τράπεζα. 

2.Με τον μοναδικό αριθμό εγγραφής σου, για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε με τον Σύμβουλο εταιρικών πελατών σου ή με το κέντρο επικοινωνίας μας στο 2316 00 88 40.

ESIF ERDF Greece Guarantee Fund

Η ProCredit Bank σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμμετέχει στο νεοσύστατο Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ), χρηματοδοτώντας επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Ο στόχος του ΤΕ είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ - προσφέροντας προστασία σε πιθανές απώλειες- που παρέχει το ΕΤαΕ σε νεοσύστατα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους, σε επιλέξιμες ΜμΕ στην Ελλάδα.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκότερους όρους σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κυρίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες αλλά και πιο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.

Οι χρηματοδοτήσεις προορίζονται να καλυψουν τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες:

1)      Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία

2)      Κεφάλαιο κίνησης

3)      Μεταβίβαση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε επιχειρήσεις υπό τον όρο ότι η μεταβίβαση πραγματοποιείται μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών.

Επιπλέον, οι ΜμΕ πρέπει να είναι είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του κανονισμού De Minimis.

Ποσό Έως 1 875 000 ΕΥΡΩ
ΕυρώΔιάρκεια δανείου τουλάχιστον 1 έτος
Επιτόκιο προνομιακό επιτόκιο
Αμοιβή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της τράπεζας για νομικά πρόσωπα
Εμπράγματες ασφάλειες απαιτείται 50% χαμηλότερη εμπράγματη ασφάλεια

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.Υπόβαλλε ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση www.ependysis.gr και καταχώρισε την ProCredit Bank ως συνεργαζόμενη τράπεζα. 

2.Με τον μοναδικό αριθμό εγγραφής σου, για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε με τον Επιχειρηματικό σου Σύμβουλο ή με το τηλεφωνικό κέντρο στο 2316 00 88 40.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ) συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Πανευρωπαικό Ταμείο Εγγυοδοσίας επενδύσεων

Η ProCredit Bank προσφέρει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος χρηματοδοτήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυοδοσίας (“EGF”). Ο στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκότερους όρους σε ΜμΕ προκειμένου να ξεπεραστούν οι συνέπειες του Covid-19. Η παρούσα συναλλαγή επωφελείται από προνομιακό επιτόκιο και τουλάχιστον 50% λιγότερες απαιτήσεις για εξασφάλιση.

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος χρηματοδοτήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυοδοσίας  Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (“EGF”) έχει 70% κάλυψη εγγύησης και συνιστά η κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο της αριθμητικής απόφασης της Επιτροπής C (2020) 9237 με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2020 και με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα τμήματα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου για τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας στην τρέχουσα επιδημία COVID-19 (ΤΦ).

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής / Κριτήρια καταλληλότητας επιχειρήσεων:

 

  • ΜμΕ (έως 249 εργαζόμενοι και Ετήσιος κύκλος εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή ισολογισμός έως 43 εκατ. ευρώ)
  • Η επιχείρηση δεν είναι "προβληματική επιχείρηση" (κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. C (2014) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014)
  • Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας
  • Η επιχείρηση δεν έχει καθυστέρηση για περισσότερες από 20 ημέρες ή είναι αθετημένη για οποιαδήποτε συναλλαγή που έχει χορηγηθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
  • Η επιχείρηση δεν πρέπει να επικεντρώνεται ουσιαστικά σε έναν ή περισσότερους περιορισμένους τομείς / δραστηριότητες σε το Πρόγραμμα των Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

 

Οι χρηματοδοτήσεις προορίζονται να καλυψουν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Ποσό δανείου σύμφωνα με την Ενότητα 3.1 του TF:

-       Για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων - έως ΕΥΡΩ 321 428;

-       Για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας - έως ΕΥΡΩ 385 714;

-       Για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς - έως ΕΥΡΩ 2 571 428;

  • Νόμισμα - ΕΥΡΩ 
  • Χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης ή επενδυτικούς σκοπούς
  • Είδος δανείου: πιστωτική γραμμή, υπερανάληψη, πίστωση bullet ή δάνειο με μηνιαίες δόσεις
  • Διάρκεια δανείου:

-  Τουλάχιστον - 12 μήνες

-  Έως 36 μήνες για πιστωτικές γραμμές και υπεραναλήψεις

-  Έως 48 μήνες για δάνεια bullet

-  Έως 120 μήνες για επενδυτικά δάνεια.

Η Συναλλαγή Τελικού Αποδέκτη επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήοδοσίας (“EGF”), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Kρατών Mελών που συνεισφέρουν στο EGF.

Subsidy on loans affected by Covid-19 Measures

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=74&cs